Wzywanie przez organy wojskowe
Piątek, 20 lipca 2018 r.

 

 

 • SŁUŻBA WOJSKOWA ŻOŁNIERZY REZERWY
 • POWOŁYWANIE, ODBYWANIE I ZWALNIANIE Z ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH
 • SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA ŻOŁNIERZY I ICH RODZIN
 • ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE PRZYSŁUGUJACE PRACODAWCY
 • MIANOWANIE ŻOŁNIERZY REZERWY NA STOPNIE WOJSKOWE
 • ŻOŁNIERZ REZERWY NA PRZYDZIALE MOBILIZACYJNYM
 • WOJSKOWY OBOWIĄZEK MELDUNKOWY
 • WZYWANIE PRZEZ ORGANY WOJSKOWE
 •  

   

   

   

   

  WZYWANIE PRZEZ ORGANY WOJSKOWE

   

  Organami właściwymi do wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony do osobistego stawienia się są: 

  wojskowy komendant uzupełnień;

  szef wojewódzkiego sztabu wojskowego;

  dowódca jednostki wojskowej.

   

  Osoba podlegająca powszechnemu obowiązkowi obrony jest obowiązana do osobistego stawienia się na wezwanie wojskowego komendanta uzupełnień w przypadkach:

  powołania do czynnej służby wojskowej, służby w jednostkach zmilitaryzowanych lub służby w obronie cywilnej;

  doręczenia lub wycofania karty skierowania do pełnienia służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

  doręczenia lub wycofania karty mobilizacyjnej;

  nadania lub uchylenia przydziału mobilizacyjnego;

  nadania lub uchylenia pracowniczego przydziału mobilizacyjnego;

  nadania, uchylenia lub unieważnienia przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego;

  nadania, zmiany, uchylenia lub wygaśnięcia przydziału kryzysowego;

  doręczenie karty przydziału kryzysowego;

  prowadzenia czynności kwalifikacyjnych przed zawarciem kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych;

  skierowania do wojskowej komisji lekarskiej, w tym na specjalistyczne badania lekarskie;

  założenia lub uzupełnienia ewidencji wojskowej;

  przeniesienia do rezerwy;

  odebrania, wymiany lub wydania nowej książeczki wojskowej;

  uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony, przez osoby, które z jakichkolwiek powodów nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej;

  reklamowania od obowiązku czynnej służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

  mianowania na wyższy stopień wojskowy oraz wręczania odznaczeń;

  skierowania do wojskowej pracowni psychologicznej,w tym na badania psychologiczne.


  Osoba podlegająca powszechnemu obowiązkowi obrony jest obowiązana do osobistego stawienia się na wezwanie szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego w siedzibie wojewódzkiego sztabu wojskowego lub w siedzibie wojskowej komendy uzupełnień określonej w wezwaniu w sprawie powszechnego obowiązku obrony:

  jest stroną postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z tytułu wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową;

  w sprawie prowadzonej przed szefem wojewódzkiego sztabu wojskowego, jako organem wyższego stopnia w stosunku do wojskowego komendanta uzupełnień;

  w sprawach mianowania na wyższe stopnie wojskowe.


  Żołnierz rezerwy, któremu nadano przydział kryzysowy lub przydział mobilizacyjny, jest obowiązany do osobistego stawienia się na wezwanie dowódcy jednostki wojskowej ( komendanta szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia) w sprawach:

  zawarcia, przedłużenia, rozwiązania lub zmiany kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych;

  ustalenia adresu korespondencyjnego, sposobu zawiadamiania o sprawach związanych z nadanym przydziałem kryzysowym oraz w sprawach dofinansowania kosztów studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji żołnierza rezerwy NSR;

  nadania, zmiany i uchylenia przydziału kryzysowego lub mobilizacyjnego;

  opiniowania służbowego;

  mianowania na wyższy stopień wojskowy oraz wręczania odznaczeń i wyróżnień;

  skierowania na kurs, szkolenie lub staż lub specjalizację;

  związanych z postępowaniem dyscyplinarnym;

  finansowych;

  wydania lub zwrotu umundurowania, wyekwipowania, uzbrojenia i wyposażenia oraz w celu udziału w postępowaniu związanym z ustaleniem szkody w mieniu wojskowym.

  Powyższe zasady stosuje się również do żołnierzy służby przygotowawczej.

   

  Wezwanie osoby podlegającej powszechnemu obowiązkowi obrony do osobistego stawienia się następuje za pomocą wezwania w sprawie powszechnego obowiązku obrony.

   

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe(Dz. U. Nr 50, poz. 484, z póź. zm.)