czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje Ogólne

 

Narodowe Siły Rezerwowe (NSR) – wyselekcjonowany ochotniczy zasób żołnierzy rezerwy, posiadających przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych, nadane w wyniku ochotniczo zawartych kontraktów i pozostających w dyspozycji do wykorzystania w przypadku zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno w kraju, jak i w misjach poza granicami państwa.

      Liczebność NSR odpowiada potrzebom obronności państwa w czasie kryzysu, zapewniając pozyskanie do Sił Zbrojnych wystarczającej liczby ochotników o pożądanych predyspozycjach i kwalifikacjach. Ewidencyjnie Siły Zbrojne będą liczyć do 120 tys. żołnierzy, w tym  ok. 20 tys. żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych.

      Zadaniem NSR, tak jak i całych Sił Zbrojnych, jest zapewnienie suwerenności i niepodległości Narodu Polskiego oraz jego bezpieczeństwa i pokoju. Siły Zbrojne mogą także brać udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działaniach antyterrorystycznych i z zakresu ochrony mienia, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu, a także w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Zadania Narodowych Sił Rezerwowych z zakresu zarządzania kryzysowego mogą być realizowane w trybie natychmiastowego stawiennictwa żołnierzy rezerwy.

     Ponadto Narodowe Siły Rezerwowe służą uzupełnieniu stanowisk służbowych występujących w strukturach polskich kontyngentów wojskowych poza granicami państwa.

      Rozpoczęcie służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych poprzedzone jest zawarciem kontraktu, a następnie nadaniem przydziału kryzysowego. Przydział kryzysowy nadaje wojskowy komendant uzupełnień.

      Żołnierz rezerwy – kandydat do służby w NSR – zawiera z dowódcą jednostki wojskowej dobrowolny kontrakt na okres od 2 do 6 lat. Kontrakt jest zawierany na pisemny wniosek zainteresowanego, skierowany do wojskowego komendanta uzupełnień. W ramach podpisanego kontraktu żołnierz rezerwy zobowiązuje się do brania udziału w zaplanowanych ćwiczeniach wojskowych (rotacyjnych) trwających łącznie do 30 dni i odbywanych z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego.

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu

WKU w Bolesławcu:

261 646 813, 261 646 849

 

WKU w Głogowie:

261 678 178

 

WKU w Kłodzku:

261 647 453;

WKU we Wrocławiu

261 656 140, 261 656 148

 

 

    
pdf