Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje Ogólne
1. Do służby kandydackiej (szkolnictwo wojskowe) może być powołana osoba, która :
 • posiada obywatelstwo polskie,
 • niekarana sądownie,
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
 • wiek co najmniej 18 lat,
 • posiada wykształcenie wymagane do przyjęcia do uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej lub ośrodka szkolenia.

2. Nabór do uczelni będzie prowadzony:
 • na studia wojskowe – dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych posiadających świadectwo dojrzałości;
 • na szkolenie oficerskie:
 • dla absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny dla grup osobowych określonych w Decyzji Ministra Obrony Narodowej,
 • dla podoficerów zawodowych posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, posiadający doświadczenie oraz kwalifikacje w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym;
 • na Uniwersytet Medyczny w Łodzi – dla studentów uczelni medycznych i absolwentów posiadających świadectwo dojrzałości, którzy ubiegać się będą o przyjęcie na UM w Łodzi w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej.

3. Wykaz dokumentów (załączniki do wniosku o powołanie do służby kandydackiej)
 • życiorys,
 • odpis skrócony aktu urodzenia,
 • dyplom ukończenia studiów magisterskich (równorzędnych) lub odpowiednie świadectwo,
 • kopia dowodu osobistego,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej,
 • 1 zdjęcie,
 • informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego,
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów:

 • WKU w Bolesławcu - 261-646-813, 261-646-849
 • WKU w Głogowie - 261-678-182
 • WKU w Kłodzku - 261-647-430
 • WKU we Wrocławiu - 261-656-142, 261-656-151, 261-656-153, 261-656-150
  
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu
Obornicka 130
50-984 Wrocław
tel. 261656000
fax. 261656025
wszwwroc001@ron.mil.pl

  
Jednostki Podporządkowane