Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje Ogólne
KWALIFIKACJA WOJSKOWA 
 
 
Co to jest kwalifikacja wojskowa?
 
Kwalifikacja wojskowa to zespół czynności realizowanych przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta), Powiatowe Komisje Lekarskie i wojskowych komendantów uzupełnień w celu przygotowania zasobów osobowych dla potrzeb obronności Rzeczypospolitej Polskiej.
Kogo dotyczy kwalifikacja wojskowa?
Mężczyzn, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia, są obowiązani stawić się, w określonym terminie i miejscu, do kwalifikacji wojskowej.
Do kwalifikacji wojskowej mogą się stawić również ochotnicy, w tym kobiety, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej osiemnaście lat życia.
Obowiązek, stawienia się do kwalifikacji wojskowej trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoba objęta tym obowiązkiem kończy dwadzieścia cztery lata życia. Kto wzywa do kwalifikacji wojskowej? Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa wójt lub burmistrz (prezydent miasta), zapewniając planowe stawiennictwo osób jej podlegających. A jeżeli nie zgłosisz się do kwalifikacji wojskowej - to jakie czekają Cię konsekwencje?
W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Jakie czynności wykonywane są w ramach kwalifikacji wojskowej?
1) sprawdzenie tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
2) ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) wstępne przeznaczenie do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
4) założenie lub aktualizacja ewidencji wojskowej i przetworzenie danych gromadzonych w tej ewidencji;
5) wydanie wojskowego dokumentu osobistego;
6) przeniesienie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do rezerwy i wydanie na ich wniosek zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby wojskowej, z wyłączeniem osób uznanych za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej - kategoria zdolności B;
7) przygotowanie rekrutacji wojskowej do ochotniczych form służby wojskowej.
 
 I co dalej?
Osoby, które stanęły do kwalifikacji wojskowej, wojskowy komendant uzupełnień z urzędu przenosi do rezerwy, z wyłączeniem osób uznanych za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej - kategoria zdolności B.Osobom tym nie wydaje się zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby wojskowej do czasu poddania ich ponownym badaniom lekarskim i ostatecznym zaliczeniu ich do kategorii zdolności A, D lub E.
 
    
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu
Obornicka 130
50-984 Wrocław
tel. 261656000
fax. 261656025
wszwwroc001@ron.mil.pl

    
Jednostki Podporządkowane