Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
MIANOWANIE ŻOŁNIERZY REZERWY NA STOPNIE WOJSKOWE
MIANOWANIE NA STOPNIE WOJSKOWE ŻOŁNIERZY REZERWY ORAZ OSÓB NIEPODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
 
Problematykę mianowania na stopnie wojskowe żołnierzy rezerwy oraz osób niepodlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej reguluje art. 76 ustawy z 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2015 poz. 827 z późn. zm.), ustawa z dnia 24 lipca 1999 roku o szczególnych zasadach, warunkach i trybie mianowania na wyższe stopnie wojskowe żołnierzy uczestniczących w walkach o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i w okresie powojennym, rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2009 roku w sprawie trybu nadawania pierwszego stopnia oficerskiego, stopni oficerskich generałów i admirałów oraz stopnia wojskowego Marszałka Polski (Dz. U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1554) oraz rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 307 z późn. zm.).
Rozporządzenie z 30 kwietnia 2010 roku stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 76 ust. 14 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2015 poz. 307 z późn. zm.).
W stosunku do dotychczasowych regulacji dotyczących mianowań na stopnie wojskowe, rozporządzenie z kwietnia 2010 roku uwzględnia zasady mianowania na stopnie wojskowe żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą, żołnierzy rezerwy pełniących służbę w strukturach Narodowych Sił Rezerwowych oraz mianowanie pośmiertne żołnierzy i osób niepodlegających obowiązkowi służby wojskowej.
Art. 76 ust. 1 i 2 w/w ustawy mówi o tym, że stopień wojskowy szeregowego otrzymują bez szczególnego nadania osoby, powołane po raz pierwszy do czynnej służby wojskowej - z dniem stawienia się do tej służby. Natomiast nadanie wyższego stopnia wojskowego następuje w drodze mianowania.
Zgodnie z art. 76 ust. 1 pkt 8 i 8a ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej Minister Obrony Narodowej, a w przypadkach o których mowa w ust. 4 [na pierwszy stopień oficerski (podporucznika) oraz na stopnie generałów i admirałów] Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, w czasie pokoju mogą mianować na wyższy stopień wojskowy również osoby, które z racji ukończonego wieku lub stanu zdrowia nie podlegają obowiązkowi służby wojskowej, oraz żołnierzy rezerwy:
1)     w uznaniu ich zasług z tytułu udziału w walkach o niepodległość państwa polskiego;
2)    w uznaniu ich szczególnych zasług z tytułu działalności na rzecz suwerennej i demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej;
3)    w uznaniu ich zasług z tytułu udziału w misjach i operacjach poza granicami państwa;
4)     w uznaniu ich zasług za wykonywanie prac lub zadań na rzecz obronności państwa, w tym tych, którzy:
a)     działają lub działali w organizacjach pozarządowych, wykonujących działania o charakterze obronnym, edukacyjno - wychowawczym lub w zakresie bezpieczeństwa publicznego,
b)     są zatrudnieni lub byli zatrudnieni w organach władzy publicznej albo w podmiotach posiadających osobowość prawną,
c)      posiadają nadany pracowniczy przydział mobilizacyjny lub przydział organizacyjno - mobilizacyjny;
5)     jeżeli posiadają nadany przydział mobilizacyjny albo przewiduje się nadanie im takiego przydziału i odbyli ćwiczenia wojskowe lub okresową służbę wojskową;
6)     w przypadkach uzasadnionych potrzebami Sił Zbrojnych, pomimo nie odbycia ćwiczeń wojskowych lub okresowej służby wojskowej, jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie przydatne na stanowisku służbowym w jednostce wojskowej.
 
Wspomniane rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe szczegółowo określa warunki, tryb i sposób mianowania na stopnie wojskowe, na które mogą mianować Prezydent RP albo Minister Obrony Narodowej, oraz stopnie wojskowe, na które mogą mianować inne organy wojskowe a także wzór wniosku, przy uwzględnieniu różnych rodzajów czynnej służby wojskowej, przebiegu służby wojskowej, przeznaczenia żołnierzy rezerwy na wypadek ogłoszenia mobilizacji i czasu wojny, a także potrzeb uzupełnieniowych Sił Zbrojnych w zakresie stanu osobowego.
 
Na stopień starszego szeregowego można mianować szeregowego, który:
1)     posiada co najmniej wykształcenie gimnazjalne i przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje (uprawnienia) przydatne dla Sił Zbrojnych,
2)     w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych osiągał bardzo dobre wyniki w szkoleniu i wykonywaniu zadań służbowych oraz dyscyplinie wojskowej.
 
Na pierwszy stopień wojskowy w korpusie podoficerów może być mianowany żołnierz, który spełnia warunki określone w art. 76 ust. 9 pkt 1 ustawy (posiada wykształcenie co najmniej na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej i zdał egzamin na podoficera), który:
1)     odbywał lub pełnił czynną służbę wojskową albo odbywał zajęcia wojskowe;,
2)     odbywa czynną służbę wojskową w ramach kursu oficerskiego, po odbyciu co najmniej siedmiu dni tego kursu, jeżeli pełnił służbę przygotowawczą w kilku okresach.
 
Na pierwszy stopień wojskowy w korpusie podoficerów mianuje się szeregowego i starszego szeregowego po zdaniu egzaminu na podoficera. a w przypadku żołnierza pełniącego służbę przygotowawczą - po zdaniu egzaminu na podoficera i odbyciu ćwiczeń wojskowych w wymiarze co najmniej siedmiu dni.
 
Na kolejny wyższy stopień wojskowy w korpusie podoficerów może być mianowany podoficer w przypadku, o którym mowa w art. 76 ust. 8:

   1)   pkt 3 ustawy – jeżeli nie był wcześniej mianowany z tego tytułu w korpusie podoficerów;

   2)   pkt 4 ustawy;

   3)   pkt 5 ustawy – jeżeli w posiadanym stopniu wojskowym odbył łącznie ćwiczenia wojskowe w wymiarze co najmniej trzydziestu dni;

   4)   pkt 6 ustawy, w korpusie osobowym medycznym.

 

W przypadkach, o których mowa w ust. 1, mianowanie na wyższy stopień wojskowy może nastąpić nie wcześniej niż po upływie jednego roku od daty ostatniego mianowania.

        Mianowanie, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić do najwyższego stopnia w ramach zaszeregowania stanowiska do stopnia etatowego.
       
        Na pierwszy stopień wojskowy w korpusie oficerów może być mianowany żołnierz w stopniu wojskowym szeregowego lub podoficera, jeżeli posiada wykształcenie wyższe oraz zdany egzamin na oficera, w przypadku, o którym mowa w art. 76 ust. 8:

        1)    pkt 1 ustawy;
        2)    pkt 2 ustawy;
        3)   pkt 5 ustawy - jeżeli posiada nadany przydział mobilizacyjny albo przewiduje się nadanie mu takiego przydziału oraz spełnia jeden z poniższych warunków:
              a)  odbył przeszkolenie wojskowe lub zajęcia wojskowe o łącznym wymiarze co najmniej pięciu dni,
              b)  odbył kurs oficerski realizowany w ramach ćwiczeń wojskowych,
              c)  odbył służbę przygotowawczą realizowaną na potrzeby kształcenia oficerów oraz ćwiczenia wojskowe o łącznym wymiarze co najmniej piętnastu dni.

         Na kolejny wyższy stopień wojskowy w korpusie oficerów może być mianowany oficer w przypadku, o którym mowa w art. 76 ust. 8:

       1)    pkt 1 ustawy;
       2)    pkt 2 ustawy;
       3)    pkt 3 ustawy - jeżeli nie był wcześniej mianowany z tego tytułu w korpusie oficerów;
       4)    pkt 4 ustawy;
       5)    pkt 5 ustawy - jeżeli w stopniu wojskowym który posiada, odbył ćwiczenia wojskowe o łącznym wymiarze co najmniej trzydziestu dni;
       6)    pkt 6 ustawy - jeżeli posiada nadany przydział mobilizacyjny albo przewiduje się nadanie mu takiego przydziału w sytuacjach uzasadnionych potrzebami sił zbrojnych w korpusach osobowych: sił powietrznych, marynarki wojennej, sprawiedliwości oraz obsługi prawnej, medycznym, finansowym oraz duszpasterstwa.

Mianowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, może nastąpić do najwyższego stopnia wojskowego w ramach zaszeregowania stanowiska do stopnia etatowego.

 
MIANOWANIE OSÓB NIEPODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
 
Osoba, która z racji ukończonego wieku lub stanu zdrowia nie podlega obowiązkowi czynnej służby wojskowej, może być mianowana na pierwszy stopień wojskowy w korpusie oficerów i podoficerów oraz na kolejny wyższy stopień wojskowy:
1)     w uznaniu zasług z tytułu udziału w walkach o niepodległość państwa polskiego;
2)     w uznaniu szczególnych zasług z tytułu działalności na rzecz suwerennej i demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej;
3)     w uznaniu zasług z tytułu udziału w misjach i operacjach poza granicami państwa;
4)     w uznaniu zasług za wykonywanie prac lub zadań na rzecz obronności państwa, jeżeli:
a)     działa lub działała w organizacjach pozarządowych, wykonujących działania o charakterze obronnym, edukacyjno - wychowawczym lub w zakresie bezpieczeństwa publicznego,
b)     jest zatrudniona lub była zatrudniona w organach władzy publicznej albo w podmiotach posiadających osobowość prawną,
c)      posiada nadany pracowniczy przydział mobilizacyjny lub przydział organizacyjno – mobilizacyjny.
     
           W przypadkach, których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, na pierwszy stopień wojskowy w korpusie oficerów oraz na kolejne wyższe stopnie wojskowe można mianować na zasadach określonych w art. 76 ust. 8a pkt 1 ustawy (w uznaniu zasług z tytułu udziału w walkach o niepodległość państwa polskiegoi w uznaniu szczególnych zasług z tytułu działalności na rzecz suwerennej i demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej - w stosunku do osób posiadających stopnie wojskowe szeregowych lub podoficerów - na pierwszy stopień oficerski (podporucznika) oraz w stosunku do osób posiadających stopnie oficerskie - na wyższe stopnie oficerskie.
      
           Wnioski na mianowanie osób niepodlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej władze naczelne stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, organy władzy publicznej oraz podmioty posiadające osobowość prawną lub wojskowy komendant uzupełnień (ale tylko jeśli osoba do mianowania nie jest zatrudniona lub zrzeszona w w/w podmiotach) przesyłają bezpośrednio do Dyrektora Departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr.

 

 

 

    
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu
Obornicka 130
50-984 Wrocław
tel. 261656000
fax. 261656025
wszwwroc001@ron.mil.pl

    
Jednostki Podporządkowane