Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Nabór do studium oficerskiego

    Zgodnie z Decyzją Nr 156/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 01.09.2017 r. w sprawie naboru na 12- miesięczne szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r., Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu rozpocznie nabór do Studium Oficerskiego (wojska lądowe spec.: pancerno-zmechanizowana).
Nabór na szkolenie wojskowe przeprowadzi się spośród absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunku wskazanym jako zgodny z danym korpusem osobowym (grupą osobową), posiadający tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.

1.Wymagany kierunek ukończonych studiów:
     - techniczne;
     - mechaniczne;
     - nauki społeczne ze wskazaniem na nauki o obronności i bezpieczeństwa;
     - stosunki międzynarodowe;
     - zarządzanie,
     - łączność,
     - elektronika,
     - telekomunikacja,
     - teleinformatyka,
     - informatyka,
     - cybernetyka.
2. Akceptowany kierunek ukończonych studiów:
    - wychowanie fizyczne;
    - nauki humanistyczne w tym psychologia i pedagogika;
    - zarządzanie kryzysowe,
    - elektrotechnika,
    - mechatronika,
    - robotyka,

Przewidzianych jest  124 miejsc dla Wojsk Obrony Terytorialnej. Studium ma  na celu zaspokojenie kluczowego zapotrzebowania na ekspertów z dziedzin newralgicznych dla tej formacji.

    Kandydaci mają obowiązek zarejestrować się na stronie internetowej ww. Uczelni (link) oraz złożyć w terminie do dnia 15 maja 2018 r. (liczy się data złożenia dokumentów w WKU) do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwej ze względu na miejsce stałego zameldowania, dokumenty określone w zasadach naboru.

 

Szczegółowych informacji udziela Akademia Wojsk Lądowych:
  - mjr Piotr WOŁYŃSKI - tel. 261 878 256.

Zgodnie z Decyzją nr 2/Szkol./DWOT MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 21.12.2017 r.
rozpoczął się nabór na szkolenie wojskowe kandydatówna oficerów
Obrony Terytorialnej.

 

Nabór prowadzi się spośród:

 

 1. żołnierzy terytorialnej służby wojskowej:
 1. posiadających wykształcenie wyższe, którzy ukończyli szkolenie podstawowe i złożyli przysięgę wojskową,
 2. podoficerów i szeregowych posiadających wykształcenie wyższe, którzy ukończyli szkolenie wyrównawcze;
 1. żołnierzy rezerwy-podoficerów i szeregowych posiadających wyższe wykształcenie i spełniających warunki do powołania do pełnienia terytorialnej służby wojskowej.
  Szkolenie prowadzą uczelnie wojskowe, centra szkolenia oraz jednostki wojskowe WOT.

  Wnioski na szkolenie wojskowe w 2018 i latach następnych, składa się do Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej wraz z wnioskiem do terytorialnej służby wojskowej za pośrednictwem  wojskowego komendanta uzupełnień wg przynależności terytorialnej w terminie: do 1 marca lub do 1 października każdego roku.


  Do wniosku należy dołączyć:
  1. odpis,uwierzytelnioną kopię albo, po okazaniu oryginału, kopię dokumentu stwierdzającego posiadane wykształcenie wyższe;
  2. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia kursów itp..

   Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy.

   

  Podstawą przyjęcia na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów OT jest powołanie do terytorialnej służby wojskowej.

   


 

 

  
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu
Obornicka 130
50-984 Wrocław
tel. 261656000
fax. 261656025
wszwwroc001@ron.mil.pl

  
Jednostki Podporządkowane