Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
WZYWANIE PRZEZ ORGANY WOJSKOWE

WZYWANIE PRZEZ ORGANY WOJSKOWE

 

Organami właściwymi do wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony do osobistego stawienia się są: 

 

wojskowy komendant uzupełnień;

szef wojewódzkiego sztabu wojskowego;

dowódca jednostki wojskowej.

 

Osoba podlegająca powszechnemu obowiązkowi obrony jest obowiązana do osobistego stawienia się na wezwanie wojskowego komendanta uzupełnień w przypadkach:

 

powołania do czynnej służby wojskowej, służby w jednostkach zmilitaryzowanych lub służby w obronie cywilnej;

doręczenia lub wycofania karty skierowania do pełnienia służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

doręczenia lub wycofania karty mobilizacyjnej;

nadania lub uchylenia przydziału mobilizacyjnego;

nadania lub uchylenia pracowniczego przydziału mobilizacyjnego;

nadania, uchylenia lub unieważnienia przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego;

nadania, zmiany, uchylenia lub wygaśnięcia przydziału kryzysowego;

doręczenie karty przydziału kryzysowego;

prowadzenia czynności kwalifikacyjnych przed zawarciem kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych;

skierowania do wojskowej komisji lekarskiej, w tym na specjalistyczne badania lekarskie;

założenia lub uzupełnienia ewidencji wojskowej;

przeniesienia do rezerwy;

odebrania, wymiany lub wydania nowej książeczki wojskowej;

uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony, przez osoby, które z jakichkolwiek powodów nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej;

reklamowania od obowiązku czynnej służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

mianowania na wyższy stopień wojskowy oraz wręczania odznaczeń;

skierowania do wojskowej pracowni psychologicznej,w tym na badania psychologiczne.


Osoba podlegająca powszechnemu obowiązkowi obrony jest obowiązana do osobistego stawienia się na wezwanie szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego w siedzibie wojewódzkiego sztabu wojskowego lub w siedzibie wojskowej komendy uzupełnień określonej w wezwaniu w sprawie powszechnego obowiązku obrony:

 

jest stroną postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z tytułu wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową;

w sprawie prowadzonej przed szefem wojewódzkiego sztabu wojskowego, jako organem wyższego stopnia w stosunku do wojskowego komendanta uzupełnień;

w sprawach mianowania na wyższe stopnie wojskowe.

 


Żołnierz rezerwy, któremu nadano przydział kryzysowy lub przydział mobilizacyjny, jest obowiązany do osobistego stawienia się na wezwanie dowódcy jednostki wojskowej ( komendanta szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia) w sprawach:

 

zawarcia, przedłużenia, rozwiązania lub zmiany kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych;

ustalenia adresu korespondencyjnego, sposobu zawiadamiania o sprawach związanych z nadanym przydziałem kryzysowym oraz w sprawach dofinansowania kosztów studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji żołnierza rezerwy NSR;

nadania, zmiany i uchylenia przydziału kryzysowego lub mobilizacyjnego;

opiniowania służbowego;

mianowania na wyższy stopień wojskowy oraz wręczania odznaczeń i wyróżnień;

skierowania na kurs, szkolenie lub staż lub specjalizację;

związanych z postępowaniem dyscyplinarnym;

finansowych;

wydania lub zwrotu umundurowania, wyekwipowania, uzbrojenia i wyposażenia oraz w celu udziału w postępowaniu związanym z ustaleniem szkody w mieniu wojskowym.

Powyższe zasady stosuje się również do żołnierzy służby przygotowawczej.

Wezwanie osoby podlegającej powszechnemu obowiązkowi obrony do osobistego stawienia się następuje za pomocą wezwania w sprawie powszechnego obowiązku obrony.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe(Dz. U. Nr 50, poz. 484, z póź. zm.)

    
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu
Obornicka 130
50-984 Wrocław
tel. 261656000
fax. 261656025
wszwwroc001@ron.mil.pl

    
Jednostki Podporządkowane