Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zadania

DO GŁÓWNYCH ZADAŃ WSzW W CZASIE POKOJU NALEŻY:

 1. Utrzymanie stałej gotowości bojowej i mobilizacyjnej polegającej na zachowaniu w WSzW oraz podległych i podporządkowanych szefowi WSzW jednostkach (instytucjach) wojskowych dyrektywnej liczby żołnierzy oraz sprawnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego, zapasów środków bojowych i materiałowych, a także pełnienia służb dyżurnych.

 2. Współdziałanie z organami administracji publicznej oraz Pocztą Polską S.A. w organizowaniu akcji doręczania dokumentów powołania żołnierzom rezerwy.

 3. Współpraca z organami administracji publicznej w kontrolowaniu stanu nieruchomości i rzeczy ruchomych mających być przedmiotem świadczeń rzeczowych oraz sprawowanie nadzoru nad działalnością w tej dziedzinie przez WKU.

 4. Nadzór nad gromadzeniem i wykorzystywaniem przez WKU zasobów rezerw osobowych oraz środków transportowych i maszyn.

 5. Prowadzenie zestawień jednostek przewidzianych do militaryzacji na potrzeby sił zbrojnych.

 6. Administrowanie rezerwami osobowymi dla celów powszechnego obowiązku obrony, w tym sporządzanie analiz stanu zasobów poborowych oraz przesyłanie stosownych sprawozdań w tym zakresie.

 7. Współdziałanie z układem pozamilitarnym w zakresie operacyjnego wykorzystania terenu, a także systematycznie gromadzenie, analizowaniei uaktualnianie danych o zasobach materiałowych i infrastrukturze administrowanego terenu możliwej do wykorzystania na potrzeby wojsk własnych i sojuszniczych.

 8. Współdziałanie z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w planowaniu przedsięwzięć obronnych i ochrony ludności województwa w tym ewakuacji rodzin kadry zawodowej i pracowników wojska.

 9. Współdziałanie z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zakresie planowania i koordynacji udziału wydzielonych jednostek wojskowych w akcjach ratowniczych oraz przeciwdziałaniu i usuwaniu skutków awarii, katastrof i klęsk żywiołowych.

 10. Realizacja przedsięwzięć wynikających z funkcji "państwa gospodarza".

 11. Współpraca z organami administracji publicznej w zakresie utrzymania i eksploatacji szlaków komunikacyjnych województwa.

 12. Prowadzenie dokumentacji i opiniowanie planów przestrzennego zagospodarowania obszaru województwa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sił zbrojnych oraz uzgadnianie wniosków w sprawie przeznaczenia potrzeb terenów i ustalenia zasad ich zagospodarowania.

 13. Prowadzenie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy dla żołnierzy przeniesionych do rezerwy, a zamieszkałych na administrowanym terenie.

 14. Współpraca z jednostkami wojskowymi, terenowymi organami administracji publicznej, organizacjami społecznymi i kombatanckimi oraz żołnierzami rezerwy w zakresie realizacji przedsięwzięć sprzyjających wzrostowi autorytetu wojska i utrzymywania więzi ze społeczeństwem.

 15. Prowadzenie postępowań odszkodowawczych dla żołnierzy z tytułu wypadków lub chorób pozostających w związku ze służbą wojskową. 

  
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu
Obornicka 130
50-984 Wrocław
tel. 261656000
fax. 261656025
wszwwroc001@ron.mil.pl

  
Jednostki Podporządkowane